A partir de 2023, s’aplicaran les tarifes publicades a l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida i custòdia d’animals abandonats o vagabunds.

A partir de 2023 se aplicarán las tarifas publicadas en la Ordenanza Fiscal  reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida y custodia de animales abandonados o vagabundos

BOIB 11 de 20 de gener de 2022